กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=17)
-   -   ผู้ประทุษร้ายเขาข้างเดียว เขาไม่ทำตอบ ได้รับโทษ ๑๐ ประการ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=620)

ชินเชาวน์ 20-06-2009 08:48

ผู้ประทุษร้ายเขาข้างเดียว เขาไม่ทำตอบ ได้รับโทษ ๑๐ ประการ
 
ผู้ประทุษร้ายเขาข้างเดียว เขาไม่ทำตอบ ได้รับโทษ ๑๐ ประการ

๑. ประสบทุกขเวทนากล้าแข็ง
๒. ประสบหายนะความเสื่อม
๓. การแตกทำลายแห่งสรีระ (ตาย)
๔. อาพาธหนัก
๕. จิตฟุ้งซ่าน
๖. อุปสรรค เหตุขัดข้องจากผู้ใหญ่
๗. ถูกกล่าวหาร้ายแรง
๘. เสื่อมญาติ
๙. เสื่อมทรัพย์
๑๐. ไฟ หรือไฟป่าอาจไหม้บ้าน ผลที่ได้รับอันเป็นส่วนอนาคตคือ ตายแล้วย่อมเกิดในนรก


คัดลอกจากหนังสืออนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑ ปี
พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

วาโยรัตนะ 13-10-2009 08:42

เรื่อง นายพรานสุนัข ชื่อ โกกะ

(ว่าด้วย ประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมถึงทุกข์)

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนายพราน (ผู้เลี้ยงสุนัข) ชื่อโกกะ. นายพรานนี้ไปในป่า...ไม่ได้อะไรเลย เมื่อพบพระเถระคิดว่า "เราพบคนกาลกิณี....จึงไม่ได้อะไร." แล้วพูดว่า.... เราจักให้สุนัขกัดพระนี้

พระเถระอ้อนวอนว่า "อุบาสก อย่าทำอย่างนั้นเลย."...แล้วรีบขึ้นต้นไม้ นายพรานพาสุนัขมาล้อมต้นไม้แล้วพูดว่า "แม้ท่านขึ้นต้นไม้...ก็ไม่พ้น."

แล้วเอาลูกธนูแทงเท้าพระเถระ ท่านเสวยเวทนา จีวรของท่านหลุดลงมาคลุมร่างนายพราน พวกสุนัขเข้าไปในจีวรแล้วกัดนายพราน ด้วยสำคัญว่าเป็นพระเถระ ครั้นพวกมันรู้ว่า...เรากัดกินเจ้าของ...จึงพากันหนีไป

พระเถระสงสัยในศีลของตน จึงไปกราบทูลพระศาสดา. พระองค์ตรัสว่า "นายพรานนี้ก็ประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายแม้ในกาลก่อน."

ดังนี้แล้วได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า

"โย อปฺปทุฎฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส
ตเมว พาลํ ปจฺเจติ ปาปํ
สุขุโม รโช ปฏิวาตํว ขิตฺโต."

แปลว่า บุคคลใด ย่อมประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ได้ประทุษร้าย
ผู้บริสุทธิ์ ผู้อันบุคคลพึงเลี้ยงดู ผู้ไม่มีกิเลสดุจเนิน
บาปย่อมกลับถึงบุคคลนั้นผู้เป็นพาลนั่นเอง
เหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลม ฉะนั้น ดังนี้ ฯ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:56


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว