กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 14 of 14
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ตัวเล็ก
ห้อง: ธรรมวิภาค 20-03-2018, 16:09
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ธรรมขันธ์ ๕ (หมวดธรรม ...

ธรรมขันธ์ ๕ (หมวดธรรม รวบรวมหัวข้อธรรมที่มีลักษณะเหมือนกันเข้ามาไว้ในหมวดเดียวกัน)

๑. สีลขันธ์ (หมวดศีล) ได้แก่ การประมวลเอาหมวดธรรมที่มีลักษณะเป็นศีล เข้ามารวมไว้ในหมวดเดียว เช่น อปจายนมัย,...
ห้อง: ธรรมวิภาค 19-03-2018, 10:39
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สังวร ๕ (ความสำรวม) ๑. สีลสังวร...

สังวร ๕ (ความสำรวม)

๑. สีลสังวร (สำรวมระวังในศีล) ได้แก่ การสำรวมทางการกระทำ การพูด การคิด อันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ศีล) เช่น ศีล ๕ ,ศีล ๘, ศีล ๑๐ และศีล...
ห้อง: ธรรมวิภาค 18-03-2018, 22:08
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สุทธาวาส ๕ (ภพที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์) หมายถึง...

สุทธาวาส ๕ (ภพที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์) หมายถึง ภพของท่านผู้เป็นพระอนาคามี มี ๕ คือ

๑. อวิหา (ภพของท่านผู้ไม่ละฐานะของตน) ได้แก่ ภพที่ผู้มีศรัทธาแก่กล้าจะไปเกิดในภพนี้
๒. อตัปปา...
ห้อง: ธรรมวิภาค 15-03-2018, 20:29
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
เวทนา ๕ (การเสวยอารมณ์) ๑. ความสุข หมายเอา...

เวทนา ๕ (การเสวยอารมณ์)

๑. ความสุข หมายเอา ความสบายทางกาย
๒. ความทุกข์ หมายเอา ความไม่สบายกาย ความเจ็บปวดทางกาย
๓. โสมนัส (ความแช่มชื่น) หมายเอา ความสบายใจ ความสุขใจ
๔. โทมนัส (ความเสียใจ)...
ห้อง: ธรรมวิภาค 13-03-2018, 20:59
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
วิมุตติ ๕ (ความหลุดพ้น) ๑. วิกขัมภนวิมุตติ...

วิมุตติ ๕ (ความหลุดพ้น)

๑. วิกขัมภนวิมุตติ (พ้นด้วยการข่มไว้) คือ ความพ้นจากกิเลสของท่านผู้บำเพ็ญฌาน ย่อมสามารถข่มนิวรณ์ไว้ได้ ไม่ให้ฟุ้งซ่านในจิต แต่เมื่อออกจากฌานแล้ว...
ห้อง: ธรรมวิภาค 12-03-2018, 10:58
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
วิญญาณ ๕ (ความรู้ที่เกิดขึ้น...

วิญญาณ ๕ (ความรู้ที่เกิดขึ้น เมื่ออายตนะภายในและภายนอกกระทบกัน)

๑. เมื่อเห็นรูปด้วยตา เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า จักขุวิญญาณ
๒. เมื่อได้ยินเสียงด้วยหู เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า โสตวิญญาณ
๓....
ห้อง: ธรรมวิภาค 11-03-2018, 16:58
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
มัจฉริยะ ๕ (ความตระหนี่) ๑. อาวาสมัจฉริยะ ...

มัจฉริยะ ๕ (ความตระหนี่)

๑. อาวาสมัจฉริยะ (ตระหนี่ที่อยู่) ได้แก่ ความหวงไม่ให้บุคคลมาอยู่ในบ้านของตน หรือในประเทศของตน
๒. กุลมัจฉริยะ (ตระหนี่ตระกูล) ได้แก่ การหวงตระกูล...
ห้อง: ธรรมวิภาค 07-03-2018, 15:18
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กามคุณ ๕ (ส่วนที่น่าปรารถนา, น่าใคร่) ๑. รูป...

กามคุณ ๕ (ส่วนที่น่าปรารถนา, น่าใคร่)

๑. รูป (ของที่ปรากฏแก่สายตา) อันเป็นรูปร่างลักษณะที่สวยงาม อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา
๒. เสียง (สิ่งที่ได้ยินด้วยหู) อันเป็นที่น่าใคร่ เช่น เสียงเพราะของสตรี,...
ห้อง: ธรรมวิภาค 06-03-2018, 10:57
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อนุปุพพีกถา ๕ (เรื่องที่กล่าวไปตามลำดับ) ๑....

อนุปุพพีกถา ๕ (เรื่องที่กล่าวไปตามลำดับ)

๑. ทานกถา กล่าวถึงทาน ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสอนธรรมแก่ผู้ที่มีอุปนิสัยที่พอจะบรรลุธรรมได้ พระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องการเสียสละเสียก่อน...
ห้อง: ธรรมวิภาค 15-11-2017, 10:02
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ขันธ์ ๕ กายกับใจนี้ แบ่งออกเป็น ๕ กอง เรียกว่า...

ขันธ์ ๕
กายกับใจนี้ แบ่งออกเป็น ๕ กอง เรียกว่า ขันธ์ ๕ คือ
๑. รูป
๒. เวทนา
๓. สัญญา
๔. สังขาร
๕. วิญญาณ

๑. ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ประชุมกันเป็นกายนี้ เรียกว่า รูป...
ห้อง: ธรรมวิภาค 14-11-2017, 16:54
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พละ คือ ธรรมเป็นกำลัง มี ๕ อย่าง ๑. สัทธา...

พละ คือ ธรรมเป็นกำลัง มี ๕ อย่าง
๑. สัทธา ความเชื่อ
๒. วิริยะ ความเพียร
๓. สติ ความระลึกได้
๔. สมาธิ ความตั้งใจมั่น
๕. ปัญญา ความรอบรู้

อินทรีย์ ๕ ก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตน...
ห้อง: ธรรมวิภาค 12-11-2017, 15:57
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ธัมมัสสวนานิสงส์ คือ อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕...

ธัมมัสสวนานิสงส์ คือ อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕ อย่าง
๑. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
๒. สิ่งใดได้เคยฟังแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้
๔....
ห้อง: ธรรมวิภาค 11-11-2017, 12:42
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
อภิณหปัจจเวกขณะ ๕ ๑. ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ว่า...

อภิณหปัจจเวกขณะ ๕
๑. ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
๒. ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ว่า เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้
๓. ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ว่า...
ห้อง: ธรรมวิภาค 24-10-2017, 11:14
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 4,035
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ปัญจกะ คือ หมวด ๕

อนันตริยกรรม ๕
๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา
๒. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา
๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์
๔. โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป
๕. สังฆเภท ยังสงฆ์ให้เแตกจากกัน

กรรม ๕ อย่างนี้...
Showing results 1 to 14 of 14

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:02ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว