กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 22 of 22
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มัคคนายก
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 05-06-2017, 13:21
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
คำขอขมาพระรัตนตรัย อุกาสะ วันทามิ ภันเต...

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

สัพพัง อะปะราธัง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:10
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
คำอุทิศส่วนกุศล อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด...

คำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:10
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
กรวดน้ำอิมินา (นำ) หันทะ มะยัง...

กรวดน้ำอิมินา

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

......................................อิมินา ปุญญะกัมเมนะ...............อุปัชฌายา คุณุตตะรา
ด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้วนี้...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:09
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
อตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (นำ) หันทะ มะยัง...

อตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง
ในวันนี้ เรานุ่งห่มจีวรใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:09
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ เมตตายะ ภิกขะเว...

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:09
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สัพพะพุทธา นะมะการะ (นำ) หันทะ มะยัง...

สัพพะพุทธา นะมะการะ

(นำ) หันทะ มะยัง สัพพะพุทธานัง นะมะการัง กะโรมะ เส ฯ

......................................นะโม เม สัพพะพุทธานัง...............อุปปันนานัง มะเหสินัง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:09
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สังฆาภิคีติง (นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง...

สังฆาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เกิดจากพระสัทธรรม เป็นผู้ประกอบด้วยคุณ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:09
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สังฆานุสสะติ (นำ) หันทะ มะยัง...

สังฆานุสสะติ

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:09
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ธัมมาภิคีติง (นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง...

ธัมมาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนอันประเสริฐกว่าคำสั่งสอนใด ๆ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:09
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ธัมมานุสสะติ (นำ) หันทะ มะยัง...

ธัมมานุสสะติ

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:09
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
พุทธาภิคีติง (นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง...

พุทธาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยพระคุณ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:08
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ปุพพะภาคะนะมะการะ พุทธานุสสะตินะยัง (นำ)...

ปุพพะภาคะนะมะการะ พุทธานุสสะตินะยัง

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:08
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ทำวัตรเย็น บทบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา...

ทำวัตรเย็น
บทบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:08
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
แผ่เมตตา สัพเพ...

แผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา..................อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ.................ขอจงอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:08
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ทะสะธัมมา ทะสะ อิเม ภิกขะเว...

ทะสะธัมมา

ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา.......................ธรรมของผู้บวชในพระศาสนา
ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง....ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ๑๐ อย่างนี้คือ

เววัณณิยัมหิ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:08
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
โอวาทปาฏิโมกข์ สัพพะปาปัสสะ...

โอวาทปาฏิโมกข์

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง............การไม่ทำบาปทั้งปวง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา....................การทำกุศลให้ถึงพร้อม
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง................การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอตัง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:08
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓...

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตร

เวเนยยะทะมะโนปาเย............สัพพะโส ปาระมิง คะโต
อะโมฆะวะจะโน พุทโธ...........อะภิญญายานุสาสะโก
จิณณานุรูปะโต...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:08
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
พระคาถาชินบัญชร ...

พระคาถาชินบัญชร


...........................................ชะยาสะนากะตา พุทธา.............เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง
....................................จะตุสัจจาสะภัง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:08
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ (นํา) หันทะ มะยัง...

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์

(นํา) หันทะ มะยัง พุทธะปะสังสา คาถาโย พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส ฯ

..........................................อิติ ปะวะระสิหิงโค........อุตตะมะยะโสปิ เตโช...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:07
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (นํา) หันทะ มะยัง...

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

(นํา) หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส ฯ


..................................สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ..............นิสินโน เจวะ มัชฌิเม
...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:07
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
บทสวดมนต์พิเศษ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...

บทสวดมนต์พิเศษ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

อิมินาสักกาเรนะ พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต
อิมินาสักกาเรนะ ธัมมะปูชา มะหาปัญญะวันโต
อิมินาสักกาเรนะ สังฆะปูชา มะหาโภคะวะโห...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 22-02-2017, 23:07
คำตอบ: 21
เปิดอ่าน: 5,993
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ทำวัตรเย็น วันอาทิตย์

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ทำวัตรเย็น วันอาทิตย์ รอบพิเศษ (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmcERVYjY3ZnV4UU0)
ทำวัตรเย็นรอบ ๒ (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmd1VUcnRXLUQ0SlE)...
Showing results 1 to 22 of 22

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:42ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว