กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > เรื่องทั่วไป > ห้องสวดมนต์

Notices

ห้องสวดมนต์ ขอเชิญสวดมนต์ และทำวัตรเช้า-เย็นร่วมกันที่ห้องนี้ครับ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 22-02-2017, 23:47
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

พุทธาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดเป็นทำนอง เพื่อบูชาพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด)

(รับ)พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยพระคุณ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
พระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยตั้งมั่นในพระทัย อันประกอบด้วยพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระกรุณาธิคุณ
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
ทรงทำหมู่ชนคนดีให้มีจิตเบิกบานแล้ว ประดุจดังดวงอาทิตย์ทำดอกบัวให้บาน ฉะนั้น
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไม่มีข้าศึกคือกิเลส ผู้เป็นจอมแห่งผู้ชนะ ด้วยเศียรเกล้า
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ควรแก่การระลึกถึงเป็นอันดับแรก ด้วยเศียรเกล้า
พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ผู้หญิงสวด ทาสี) วะ พุทโธ เม สามิสกิสสะโร
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้นั่นเทียว
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกข์ และเป็นผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
วันทันโตหัง (ผู้หญิงสวด ตีหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติในความเป็นผู้ตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเทียว
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิงสวด มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผูกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญอันใดไว้ในที่นี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ในพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วย กาย วาจา และใจ
พุทโธ ปะฏิคคัณฺหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงงดโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระผู้มีพระภาคเจ้าในกาลต่อไป ฯ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #22  
เก่า 22-02-2017, 23:47
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ธัมมานุสสติ

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดระลึกถึงพระคุณความดีแห่งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(รับ)ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
(พระธรรม เป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว)
สันทิฏฐิโก
(เป็นธรรมที่บุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง)
อะกาลิโก
(สามารถปฏิบัติและเห็นผลได้ทุกเมื่อ ไม่จำกัดเวลา)
เอหิปัสสิโก
(เป็นธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้จนกล้ากล่าวว่า “ท่านจงมาดูธรรมนี้เถิด”)
โอปะนะยิโก
(เป็นธรรมที่บุคคลควรน้อมเข้ามาใส่ใจ)
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ ฯ
(ผู้รู้ธรรมแล้วทั้งหลาย จะพึงรู้ได้เฉพาะตนเองเท่านั้น)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #23  
เก่า 22-02-2017, 23:47
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ธัมมาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(พวกเราจงพากันสวดเป็นทำนอง เพื่อบูชาพระคุณความดีแห่งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(รับ) ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนอันประเสริฐกว่าคำสั่งสอนใด ๆ เพราะประกอบด้วยคุณธรรมความดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวไว้ดีแล้ว
โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
แยกประเภทเป็นมรรค ผล ปริยัติ และความหลุดพ้นคือพระนิพพาน
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
พระธรรมสามารถป้องกันผู้ทรงธรรมไว้มิให้ตกไปในที่ชั่ว
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมอันเป็นเครื่องขจัดความมืดนั้น
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระธรรมเป็นที่พึ่งอันทำให้พ้นจากภัยอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมนั้น อันควรแก่การระลึกถึงเป็นครั้งที่ ๒ ด้วยเศียรเกล้า
ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิงว่า ทาสี) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร
พระธรรมเป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมโดยแท้นั่นเทียว
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ และทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม
วันทันโตหัง (ผู้หญิงสวด ตีหัง) จะริสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติในความเป็นธรรมอันดีแห่งพระธรรมนั่นเทียว
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิงสวด มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระธรรมอยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญอันใดไว้ในที่นี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นเทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ในพระธรรม ด้วย กาย วาจา และใจ
ธัมโม ปะฏิคคัณฺหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระธรรมจงงดโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระผู้มีพระธรรมในกาลต่อไป ฯ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #24  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สังฆานุสสติ

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดระลึกถึง พระคุณความดีแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด)

(รับ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว)
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว)
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติโดยธรรมแล้ว)
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว)
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
(ท่านเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตามลำดับได้ ๘ บุคคล)
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
(ท่านทั้งหลาย ๘ บุคคลนี้ คือพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า)
อาหุเนยโย
(ท่านเป็นผู้ควรแก่การสักการะที่คนทั้งหลายนำมาบูชา)
ปาหุเนยโย
(ท่านเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ)
ทักขิเณยโย
(ท่านเป็นผู้ควรแก่การรับทานที่หมู่ชนนำมาถวาย)
อัญชะลีกะระณีโย
(ท่านเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้)
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ ฯ
(ท่านเหล่านี้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ไม่มีนาบุญอื่นเทียบได้)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #25  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สังฆาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดเป็นทำนอง เพื่อบูชาคุณความดีแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(รับ) สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เกิดจากพระสัทธรรม เป็นผู้ประกอบด้วยคุณ มีความเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นต้น
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ ๘ จำพวก
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
ผู้มีกายและจิตอาศัยอยู่ในธรรมอันประเสริฐ มีศีล เป็นต้น
วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้หมู่พระอริยบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจด
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอริยสงฆ์นั้น ผู้ควรแก่การระลึกถึงเป็นครั้งที่ ๓ ด้วยเศียรเกล้า
สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิงสวด ทาสี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร
พระอริยสงฆ์เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระอริยสงฆ์โดยแท้นั่นเทียว
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกข์ และเป็นผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระอริยสงฆ์
วันทันโตหัง (ผู้หญิงสวด ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติตาม ความปฏิบัติดีแห่งพระอริยสงฆ์
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิงสวด มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระอริยสงฆ์อยู่เสมอ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญใดไว้ในที่นี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระอริสงฆ์ ด้วยกาย วาจา และใจ
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษอันล่วงเกินนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระสงฆ์ในกาลต่อไป ฯ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #26  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สัพพะพุทธา นะมะการะ

(นำ) หันทะ มะยัง สัพพะพุทธานัง นะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันกระทำความนอบน้อม ต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย โดยพร้อมเพรียงกันเถิด ฯ)

......................................(รับ) นะโม เม สัพพะพุทธานัง..........อุปปันนานัง มะเหสินัง
(ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้อุบัติขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ)
......................................ตัณหังกะโร มะหาวีโร...................เมธังกะโร มะหายะโส)
(พระตัณหังกร ผู้กล้าหาญ, พระเมธังกร ผู้มียศใหญ่)
......................................สะระณังกะโร โลกะหิโต................ทีปังกะโร ชุตินธะโร
(พระสรณังกร ผู้เกื้อกูลแก่โลก, พระทีปังกร ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง)
......................................โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข............มังคะโล ปุริสาสะโภ
(พระโกณฑัญญะ ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน, พระมังคละ ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ)
......................................สุมะโน สุมะโน ธีโร......................เรวะโต ระติวัฑฒะโน
(พระสุมนะ ผู้มีพระทัยงาม ผู้เป็นนักปราชญ์, พระเรวตะ ผู้เพิ่มพูนความยินดี)
......................................โสภีโต คุณะสัมปันโน...................อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
(พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ, พระอโนมทัสสี ผู้สูงสุดในหมู่ชน)
......................................ปะทุโม โลกะปัชโชโต...................นาระโท วะระสาระถี
(พระปทุมะ ผู้ยังโลกให้สว่างไสว, พระนารทะ ผู้เป็นผู้ฝึกประเสริฐ)
......................................ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร................สุเมโธ อัปปะฏิบุคคะโล
(พระปทุมุตระ ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์, พระสุเมธะ ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้)
......................................สุชาโต สัพพะโลกัคโค.................ปิยะทัสสี นะราสะโภ
(พระสุชาตะ ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง, พระปิยทัสสี ผู้ประเสริฐกว่าหมู่คน)
......................................อัตถะทัสสี การุณิโก....................ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
(พระอัตถทัสสี ผู้มีพระทัยกรุณา, พระธรรมทัสสี ผู้กำจัดความมืด)
......................................สิทธัตโถ อะสะโม โลเก.................ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
(พระสิทธัตถะ ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก, พระติสสะ ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย)
......................................ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ................วิปัสสี จะ อะนูปะโม
(พระปุสสะพุทธเจ้า ผู้ประทานพระธรรมอันประเสริฐ, พระวิปัสสี ผู้หาที่เปรียบมิได้)
......................................สิขี สัพพะหิโต สัตถา...................เวสสะภู สุขะทายะโก
(พระสิขี ผู้เป็นศาสดาผู้เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์, พระเวสสภู ผู้ประทานความสุข)
......................................กะกุสันโธ สัตถะวาโห...................โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
(พระกกุสันโธ ผู้นำสัตว์ออกจากกิเลส, พระโกนาคมน์ ผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลส)
......................................กัสสะโป สิริสัมปันโน...................โคตะโม สักยะปุงคะโวติ
(พระพุทธกัสสป ผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ, พระสมณโคดม ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยวงศ์)

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #27  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัม๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตาะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #28  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
(บทสำหรับพิจารณาปัจจัยสี่ที่ลืมพิจารณาในขณะบริโภค)

(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดบทสำหรับพิจารณาปัจจัยสี่ ที่ลืมพิจารณาในขณะที่บริโภค โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(ข้อที่ว่าด้วยจีวร)
(รับ) อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง
(ในวันนี้ เรานุ่งห่มจีวรใดโดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
ตังยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
(เรานุ่งห่มจีวรนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว เพื่อป้องกันความร้อน)
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
(เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย)
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
(และนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเท่านั้น ไม่ได้นุ่งห่มเพื่อความสวยงามแต่อย่างใด)

(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต
(ในวันนี้ เราบริโภคอาหารใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
โส เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ
(เราไม่ได้บริโภคอาหารนั้นเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามัน เกิดพลังทางกาย ไม่บริโภคเพื่อทำให้กายผ่องใส)
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พ๎รัม๎มะจะริยานุคคะหายะ
(เราบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ เพียงเพื่อเลี้ยงชีวิตตามฐานะของตน เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องลำบาก และเพื่อจะได้มีกำลังในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป)
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
(ด้วยการพิจารณาแล้วอย่างนี้ เราย่อมระงับทุกขเวทนาเก่า คือความหิวลงเสียได้ และไม่ทำให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นได้)
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
(การดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยสะดวกสบายตามอัตภาพ และความไม่มีโทษ ตลอดถึงความเป็นอยู่โดยผาสุก จักมีแก่เราด้วยประการฉะนี้แล)

(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง
(ในวันนี้ เราใช้สอยเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
(เราอาศัยอยู่ในเสนาสนะนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว เพื่อป้องกันความร้อน)
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
(เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย)
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
(และเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศ และเพื่อให้จิตมีความยินดีในการออกหลีกเร้นสำหรับภาวนาเท่านั้น)

(ข้อว่าด้วยคิลานเภสัช)
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภุตโต
(ในวันนี้ เราใช้ยารักษาโรคใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ)
โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ
(เราใช้ยารักษาโรคนั้นเพียงเพื่อระงับทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ)
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
(และเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้แล ฯ)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #29  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

กรวดน้ำอิมินา

(นำ)หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย กล่าวคาถาอธิษฐานอุทิศส่วนบุญให้สรรพสัตว์กันเถิด)

......................................(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ.......อุปัชฌายา คุณุตตะรา
(ด้วยด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้วนี้ ขอให้พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณเป็นเลิศ)

......................................อาจาริยูปะการาจะ...................มาตาปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)
......................................สุริโย จันทิมา ราชา.................คุณะวันตา นะราปิ จะ
(อีกทั้งอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งบิดา มารดา และหมู่ญาติ
ตลอดจนถึงผู้เป็นที่รักทั้งสิ้นของเรา ทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์พระเจ้าแผ่นดิน และผู้ทรงคุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมด)

......................................พ๎รัม๎มะมารา จะ อินทา จะ..........โลกะปาลา จะ เทวะตา
(อีกทั้งพรหมและหมู่มารทั้งหลาย และพระอินทร์จอมราชาแห่งสวรรค์ ท้าวโลกบาลทั้ง ๔ และเทวดาทั้งปวง)

......................................ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ............มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
(พระยายมราชและหมู่คนผู้เป็นมิตร คนผู้วางตัวเป็นกลาง และผู้จองเวรทั้งหลาย)

......................................สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ.............ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
(และสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นสุขโดยทั่วกันเถิด อนึ่ง ขอผลบุญทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญแล้ว)

......................................สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ................ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
(จงดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้เข้าถึงซึ่งความสุข)

......................................อิมินา ปุญญะกัมเมนะ..............อิมินา อุททิเสนะ จะ
(ด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้ว และด้วยผลบุญที่เราได้ตั้งใจให้ส่วนบุญนี้)

......................................ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ..............ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
(จงเป็นกำลังให้เราตักตัณหาอุปาทานได้ขาดโดยฉับพลันด้วยเถิด)

......................................เย สันตาเน หินา ธัมมา.............ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
......................................นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ.............ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
(ขอให้ความชั่วทั้งหลายในสันดานของเรา จงพินาศฉิบหายไปในกาลทุกเมื่อ จนตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน และทุกภพทุกชาติที่เกิด)

......................................อุชุจิตตัง สะติปัญญา...............สัลเลโข วิริยัมหินา
(ขอให้มีจิตซื่อตรงมั่นคงตั้งมั่นในธรรม มีสติปัญญาแหลมคม มีความเพียรแก่กล้า สามารถขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปได้)

......................................มารา ละภันตุ โนกาสัง..............กาตุญจะ วิริเยสุ เม
(ขอหมู่มารจงอย่าได้มีโอกาสเพื่อทำลายการบำเพ็ญเพียรของเราเลย)

......................................พุทธาทิปะวะโร นาโถ...............ธัมโมนาโถ วะรุตตะโม
(พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริญสูงสุด พระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ไม่มีประมาณ)

......................................นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ.............สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
(ตลอดจนถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ก็เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเรา)

......................................เตโสตตะมานุภาเวนะ................มาโรกาสัง ละภันตุ มา
(ด้วยอำนาจอันสูงสุดของพระรัตนตรัย ขอมารทั้งหลาย จงอย่าได้มีโอกาสทำลายเราตลอดไป เทอญ)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #30  
เก่า 22-02-2017, 23:48
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คำอุทิศส่วนกุศล
โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ตราบท้าว เข้าสู่พระนิพพาน

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า เทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด

และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด...
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #31  
เก่า 22-02-2017, 23:49
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,041
ได้ให้อนุโมทนา: 405
ได้รับอนุโมทนา 42,715 ครั้ง ใน 1,543 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

อุกาสะ วันทามิ ภันเต,

ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
ขอพระองค์ได้อดโทษทั้งปวง แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
ข้าพระพุทธเจ้าสร้างบุญอะไรไว้ ขอพระองค์ผู้เป็นนายพึงอนุโมทนา,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
พระองค์ทรงบำเพ็ญบุญอะไรไว้ พึงประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด,
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
ข้าพระพุทธเจ้า ขออนุโมทนาบุญ.

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ....
ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
(กราบ)
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง,
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว. )

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ.
(กราบ)
(พระธรรมเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
ต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า.)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ.
(กราบ)
(พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
ต่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า.)

จบการทำวัตรเย็น
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:37ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว